22/07/2019

Regulamin Akcji „Vega”  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji prowadzonej pod nazwą „Vega”, zwanej dalej „Akcją”, tj. zasady przystąpienia oraz udziału w Akcji, zasady przeprowadzenia Akcji, oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Niniejszy regulamin Akcji będzie w dalszej części zwany „Regulaminem”. 

2. Organizatorem Organizator Sklep  E.Leclerc  - Immomok  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się przy               ulicy Jana Ciszewskiego 15  02-777 Warszawa. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr. KRS 0000047840 , NIP 527-10-23-642 , REGON 010989919. 

3. Akcja prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Akcja jest akcją promocyjną, polegającą na wydawaniu Klientom Organizatora znaczków za dokonane zakupy, zwane dalej „Znaczkami”, które po umieszczeniu na specjalnie dedykowanej do prowadzenia Akcji karcie kolekcjonerskiej do zbierania znaczków, zwanej dalej „Kartą Kolekcjonerską”, umożliwiają Klientom nabycie za 50 % ceny regularnej, zwanej dalej „Ceną Promocyjną”, produktu z gamy produktów marki Altom Design Vega , zwanych dalej „Produktami Promocyjnymi”. Wykaz Produktów Promocyjnych objętych Akcją stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Akcja trwa od 23.07.2019 roku do 19.09.2019 roku lub do wyczerpania zapasów, przy czym: 

a) Znaczki wydawane będą od dnia 23.07.2019 roku do dnia 10.09.2019 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych; 

b) zakup Produktów Promocyjnych możliwy będzie od dnia 23.07.2019 roku do dnia 19.09.2019 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji 

1. W Akcji mogą wziąć udział Klienci sklepu  Organizatora, posiadający wymaganą przez Organizatora, określoną w niniejszym Regulaminie liczbę Znaczków naklejonych na Kartę Kolekcjonerską (Załącznik nr 2 do Regulaminu) zgodnych ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do do Regulaminu, umożliwiających nabycie Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej. 

2. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami” lub „Uczestnikami”. 

3. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. 

4. Przystąpienie Uczestnika do Akcji oznacza, że Uczestnik: 

a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia; 

b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków. 

 

§ 3. Przebieg Akcji 

1. Znaczki wydawane będą Klientom, którzy jednorazowo, tj. w ramach jednej transakcji kupna-sprzedaży udokumentowanej jednym paragonem, dokonają zakupów w sklepie  Organizatora na kwotę minimum 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100). Dokonanie jednorazowych zakupów za kwotę będącą wielokrotnością kwoty 30,00 zł upoważnia Klienta do odbioru odpowiednio większej liczby Znaczków. Dla przykładu – w przypadku zakupów dokonanych za: 

a) kwotę równą lub wyższą niż 30 zł, ale niższą niż 60 zł, Uczestnik otrzyma 1 (jeden) Znaczek;

b) kwotę równą lub wyższą niż 60 zł, ale niższą niż 90 zł, Uczestnik otrzyma 2 (dwa) Znaczki; 

c) kwotę równą lub wyższą niż 90 zł, ale niższą niż 120 zł, Uczestnik otrzyma 3 (trzy) Znaczki. 

3. Warunkiem skorzystania z Akcji jest odbiór Znaczków od obsługującego transakcję kupna-sprzedaży kasjera. Klient nie może odebrać Znaczków w późniejszym terminie na podstawie dowodu zakupu. Po odejściu od kasy nie są uwzględniane reklamacje dotyczące liczby wydawanych Znaczków.

4. Znaczki wydawane są za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży produktów z oferty sklepu Organizatora  (zarówno oferty regularnej, jak i oferty promocyjnej), bez względu na formę płatności (gotówka, karta, bony towarowe). 

5. Znaczki powinny być przyklejane na Kartę Kolekcjonerską. Klient będzie mógł otrzymać Kartę Kolekcjonerską przy kasie. 

6. Naklejki wydawane są za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży produktów z oferty sklepu, bez względu na formę płatności z wyłączeniem: a) napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1286 ze zm.); b) wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015, poz. 298 ze zm.); c) produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.); d) preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 594 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia piersią; e) doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid; 

7. Jeżeli dowód zakupu, będzie obejmować zakup produktów, o których mowa w § 3 pkt 6, wówczas wartość takich produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu. Na tej podstawie zostaną wydane przez obsługującego Kasjera odpowiednie ilości Naklejek .

8. Uczestnik, który zbierze 5 Znaczków, a następnie – w okresie trwania Akcji – przekaże Organizatorowi w jednym z jego sklepów Kartę Kolekcjonerską z naklejoną na nią liczbą 5 Znaczków, uzyska prawo do nabycia Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej. 

9. Karty Kolekcjonerskie z naklejonymi Znaczkami mogą być przekazane i uprawniają do nabycia Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej, w sklepie Organizatora  w terminie od  23 lipca 2019 roku do 17 września 2019 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, w godzinach otwarcia danego sklepu. W sytuacji, gdy nie zaistnieje okoliczność wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, a Klient zgłosi się po odbiór wybranego przez siebie Produktu Promocyjnego, zaś produkt ten nie będzie w danej chwili dostępny w określonym sklepie, Klient zostanie poinformowany przez personel sklepu o terminie, w jakim może odebrać wybrany przez siebie Produkt Promocyjny. 

10. Warunkiem skorzystania z możliwości nabycia jednego Produktu Promocyjnego po Cenie Promocyjnej jest okazanie i wydanie kasjerowi w sklepie Organizatora, w okresie trwania Akcji, uzupełnionej Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi na nią 5 Znaczkami oraz zapłata Ceny Promocyjnej wybranego przez Klienta Produktu Promocyjnego. Wszystkie Znaczki uprawniające do nabycia jednego Produktu Promocyjnego za Cenę Promocyjną muszą znajdować się na jednej Karcie Kolekcjonerskiej – łączenie Znaczków znajdujących się na różnych Kartach Kolekcjonerskich jest wykluczone. Organizator zatrzymuje okazane Karty Kolekcjonerskie. Jeżeli na Karcie Kolekcjonerskiej znajduje się więcej Znaczków niż jest to wymagane do nabycia określonego produktu po Cenie Promocyjnej, nadmiar uważany jest za wykorzystany. Po upływie okresu trwania Akcji, Znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie tracą ważność i nie będą uprawniały do nabycia Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej. 

11. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi na nią Znaczkami czy niezgłoszeniem kasjerowi chęci skorzystania z Akcji, a w szczególności nie przysługuje mu roszczenie o wymianę Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi Znaczkami na ekwiwalent pieniężny. Znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie z naklejonymi na nie Znaczkami nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana Znaczków lub Kart Kolekcjonerskich na gotówkę jest zakazana. 

12. Kasjer sklepu obsługujący Klienta, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia Karty Kolekcjonerskiej i jej realizacji, jeżeli przedłożona Karta lub naklejone na nią Znaczki budzą jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia. W szczególności nie będą akceptowane Karty Kolekcjonerskie oraz znaczki podrobione lub przerobione. 

13. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Kolekcjonerskiej lub Znaczków duplikaty nie są wydawane. Znaczki, jak również Karty Kolekcjonerskie zniszczone lub uszkodzone lub zawierające zniszczone lub uszkodzone Znaczki nie będą akceptowane. 

 

§ 4. Odpowiedzialność Organizatora 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Akcji, w tym dotyczące niemożliwości skorzystania z Ceny Promocyjnej, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora Akcji w okresie trwania promocji. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na dodatkowe czynności podjęte przez Organizatora w celu rozpatrzenia reklamacji. O przedłużeniu Klient zostanie poinformowany na piśmie przed upływem pierwotnego terminu rozpatrzenia reklamacji. 

3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

5. Zwroty Produktów Promocyjnych nie będą uwzględniane. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

§ 5. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że w przypadku złożenia reklamacji i podania swoich danych osobowych, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu:

1) administratorem  danych osobowych Uczestnika jest Organizator () 

2) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację;

3) odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Organizator;

4) dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

5) dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego i ewentualnego rozpatrzenia roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika;

6) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do otrzymania nieodpłatnej kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uzasadnionych przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją 

8) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Uczestnika danych osobowych określonych w punkcie § 4 ust. 2 Regulaminu jest warunkiem rozpatrywania reklamacji. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Akcji z ważnych powodów, tj. wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, czy działania siły wyższej, przy czym nie będzie to naruszać praw nabytych przez Klienta. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Akcji będą rozstrzygane polubownie a w braku satysfakcjonującego porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do obowiązujących przepisów. 

4. Niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami jest udostępniany na stronie internetowej WWW.leclerc.pl,  oraz na terenie sklepu Organizatora biorącego udział w Akcji.

Strona wykorzystuje cookie zapisując dane użytkownika.
Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki Polityka prywatności.

OK