16/04/2019

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Walizki Globtroter”

                                                                   

§1

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 

 

1. Akcja Promocyjna – akcja promocyjna pod nazwą „Walizki Globtroter”, prowadzona w Sklepie E.Leclerc    pod adresem:  Immomok  Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie ulica Jana Ciszewskiego 15  02-777 Warszawa   w okresie od 14 maja 2019 roku do 6 lipca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, w ramach której Uczestnicy mogą dokonać zakupu Produktów Promocyjnych z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

2. Organizator  E.Leclerc  Immomok  Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie ulica Jana Ciszewskiego 15  02-777 Warszawa  ,  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawy , XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców  pod  nr. KRS 0000047840 , NIP 527-10-23-642 ,  REGON 010989919   

 

3. Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki Globtroter   wymienionych w Załączniku nr 1, który Uczestnik może nabyć w Sklepie po cenie z rabatem po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Rodzaje Produktów Promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem określa Załącznik nr 1. 

 

4. Katalog kolekcjonera – wydawana Uczestnikowi broszura, której wzór zawiera Załącznik nr 1, na której Uczestnik będzie mógł gromadzić Pieczątki otrzymane za zakupy Produktów w Sklepach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Pieczątki – wydawane przy kasach z logo E.Leclerc – wzór Pieczątek zawiera Załącznik nr 2. 

6. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepie.

 

 

7. Uczestnik - każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej lub biorący w niej udział. 

 

§2

                                                              Postanowienia ogólne 

 

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie opisanym w § 1 ustęp 1 powyżej.  

2. Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą zamieszczane w ogłoszeniach umieszczonych w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepie. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www (podać stronę www sklepu) oraz w Punktach Obsługi Klienta w Sklepie. 

3. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla klientów Sklepu, którzy mogą być Uczestnikiem w rozumieniu § 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu.  

4. Akcja Promocyjna polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem  pod warunkiem zebrania  na Kuponie Kolekcjonera pieczątek w ilości określonej w Załączniku nr 1. 

5. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie od 14 maja 2019 roku do 6 lipca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych. Pieczątki będą wydawane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie od dnia 14 maja 2019 roku do dnia 1 lipca 2019 roku. Zakup Produktów Promocyjnych będzie możliwy od dnia 14 maja 2019 roku do dnia 6 lipca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. 

6. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.  

 

§3

Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 

1. W celu w wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien odebrać w Sklepie Katalog kolekcjonera, na którym będzie mógł gromadzić Pieczątki. 

2. Katalogi kolekcjonera będą dostępne nieodpłatnie w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepie przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej. 

3. Uczestnik może posiadać więcej niż jeden Katalog kolekcjonera. Katalog kolekcjonera jest dokumentem na okaziciela. 

4. Pieczątki zebrane przez Uczestnika na więcej niż jednym Katalogu kolekcjonera nie podlegają zsumowaniu. 

5. Za każde 20zł (słownie: dwadzieścia złotych) wydane na zakup Produktów podczas jednej transakcji (potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego) w okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik otrzyma jedną Pieczątkę. Nie jest możliwe sumowanie wartości zakupu Produktów z więcej niż jednego paragonu fiskalnego w celu otrzymania Pieczątek. 

6. Pieczątki wydawane są za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży produktów z oferty sklepu, bez względu na formę płatności z wyłączeniem:

 

a)    napojów alkoholowych (za wyjątkiem piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1286 ze zm.);

 

b)    wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015, poz. 298 ze zm.);

c)    produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.);

 

d)    preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 594 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia piersią;

 

e)    doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid;

 

 

7. Jeżeli dowód zakupu, będzie obejmować zakup którychkolwiek spośród produktów, o których mowa w niniejszym § 3 pkt 6, wówczas łączna wartość takich produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu. Na tej podstawie zostaną wydane przez obsługującego Kasjera odpowiednie ilości Pieczątek .

8. Pieczątki nie podlegają wymianie na gotówkę. 

9. Pieczątki będą wydawane przez kasjera wraz z paragonem fiskalnym. Po wydaniu Uczestnikowi Pieczątki kasjer dokona odpowiedniej adnotacji na paragonie fiskalnym. 

Późniejsze wydanie Pieczątek na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Katalogu kolekcjonera. W takim przypadku zarówno Katalog kolekcjonera jak i dotychczas zgromadzone na nim Pieczątki przepadają. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzania, w okresie trwania Akcji promocyjnej, krótkoterminowych promocji, w ramach których Uczestnicy będą mogli otrzymać większą ilość Pieczątek bądź uzyskać rabat określony w Załączniku nr 1 po zebraniu na Katalogu kolekcjonera mniejszej liczby Pieczątek. O szczegółowych warunkach takich promocji Uczestnicy będą informowani w sposób określony w § 2 ust. 2. 

 

§4

Zasady zakupu Produktów Promocyjnych

1. Produkty Promocyjne będą dostępne w Sklepie i będą eksponowane w specjalnie oznaczonych miejscach. 

2. Zebranie Pieczątek w części Katalogu kolekcjonera dotyczącej danego Artykułu Promocyjnego uprawnia Uczestnika do zakupu jednej sztuki takiego Artykułu Promocyjnego po cenie z rabatem określonej w Załączniku nr 1. 

3. Zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik może dokonać w Sklepie w terminie od 14 maja 2019 roku do 6 lipca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. 

4. W celu uzyskania rabatu na zakup Produktu Promocyjnego Uczestnik powinien przedstawić kasjerowi Katalog kolekcjonera z wymaganą ilością Pieczątek zebranych w części dotyczącej danego Produktu promocyjnego. Po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego część Kuponu  kolekcjonera z Pieczątkami, za które został przyznany rabat, zostanie oznaczona jako wykorzystana i przekreślona przez Kasjera. 

5. W całym okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik może dokonać zakupu Produktów Promocyjnych w cenach regularnych określonych w Załączniku nr 1, tj. bez rabatu. 

6. Rabat na zakup Produktów Promocyjnych nie zostanie udzielony jeżeli: 

a) Pieczątki znajdujące się na Katalogu kolekcjonera noszą znamiona podrobienia, przerobienia lub skopiowania, 

b) Katalog kolekcjonera z Pieczątkami jest zniszczony lub nieczytelny, 

c) na Katalogu kolekcjonera nie znajduje się wymagana liczba Pieczątek. 

 

§5

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji Promocyjnej z niniejszym Regulaminem, w czasie jej trwania lub nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres: 

 E.Leclerc    pod adresem:  Immomok  Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie ulica Jana Ciszewskiego 15  02-777 Warszawa   

 

Z dopiskiem „Akcja promocyjna: 

„Walizki Globroter”

 

3. Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

4. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizator  E.Leclerc  Immomok  Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie ulica Jana Ciszewskiego 15  02-777 Warszawa  ,  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawy , XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców  pod  nr. KRS 0000047840 , NIP 527-10-23-642 ,  REGON 010989919   w celu wykorzystania  ich dla potrzeb niezbędnych do postępowania reklamacyjnego w ramach Akcji Promocyjnej „Walizki Globtroter„

5. Dane osobowe osób składających reklamację podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] oraz z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) oraz są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego w ramach Akcji Promocyjnej „Walizki Globtroter” (tj. w celu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację). Osobie składającej reklamację przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 

6. Administratorem danych osobowych osób składających reklamację jest: E.Leclerc  Immomok  Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie ulica Jana Ciszewskiego 15  02-777 Warszawa  ,  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawy , XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców  pod  nr. KRS 0000047840 , NIP 527-10-23-642 ,  REGON 010989919  

7. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane poprzez złożenie oświadczenia woli zawierającego cofnięcie zgody na adres: E.Leclerc  Immomok  Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie ulica Jana Ciszewskiego 15  02-777 Warszawa  ,  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawy , XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców  pod  nr. KRS 0000047840 , NIP 527-10-23-642 ,  REGON 010989919 wraz z imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby składającej reklamację. Wniosek o usunięcie danych osobowych osoby składającej reklamację jest równoznaczny z wycofaniem reklamacji.  

8. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi nie więcej niż 21 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

9. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 

 

§6

Postanowienie końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie w Sklepie. Ogłoszenie zmian w Regulaminie może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu w trakcie trwania Akcji Promocyjnej nie może uszczuplać praw nabytych przez Uczestników Akcji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej , w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, pod warunkiem powiadomienia o tym Uczestników z 15-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Akcji Promocyjnej w danym Sklepie. Zakończenie Akcji Promocyjnej przez Organizatora nie narusza praw Uczestników nabytych w okresie trwania Akcji Promocyjnej. W przypadku zakończenia Akcji Promocyjnej przez Organizatora, najpóźniej w terminie 60 dni od momentu ogłoszenia informacji o jego zakończeniu, Uczestnicy będą mieli prawo do zakupu Produktów Promocyjnych w cenie z rabatem po spełnieniu warunków jego otrzymania przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

3. Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

5. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Wzór katalogu kolekcjonera

Załącznik nr 2 – Wzór pieczątek

Załącznik nr 3 – lista sklepów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Strona wykorzystuje cookie zapisując dane użytkownika.
Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki Polityka prywatności.

OK