13/02/2019

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„AMBITION 2019 linia GRANITE”

                                                                   

                                                                     §1 

Definicje 

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 

 

1.Akcja Promocyjna – akcja promocyjna pod nazwą  „AMBITION 2019 linia GRANITE”, prowadzona w Sklepie E.Leclerc pod adresem: ul. Jana Ciszewskiego 15  02-777 Warszawa (zwany dalej Sklepem) w okresie od 13 lutego do 24 marca  2019 roku lub do wyczerpania zapasów, w ramach której Uczestnicy mogą dokonać zakupu Produktów Promocyjnych z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

2. Organizator Sklep  E.Leclerc  - Immomok  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się przy ulicy Jana Ciszewskiego 15  02-777 Warszawa. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr. KRS 0000047840 , NIP 527-10-23-642 , REGON 010989919. 

3. Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki AMBITION  wymienionych w Załączniku nr 1, który Uczestnik może nabyć w Sklepie po cenie z rabatem po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Rodzaje Produktów Promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem określa Załącznik nr 1. 

4. Kupon kolekcjonera  – wydawana Uczestnikowi broszura, której wzór zawiera Załącznik nr 2, na której Uczestnik będzie mógł gromadzić i przyklejać Naklejki   otrzymane za zakupy Produktów w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Naklejki  – samoprzylepne naklejki z wizerunkiem logo AMBITION – wzór Naklejek zawiera Załącznik nr 3. 

6. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej w Punkcie Obsługi Klienta w  Sklepie. 

 

7. Uczestnik - każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej. 

 

§2

                                                              Postanowienia ogólne 

 

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Sklepie  prowadzonym przez Organizatora. 

2. Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą zamieszczane w ogłoszeniach umieszczonych w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepie. 

3. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla klientów Sklepu  E.Leclerc w Warszawie (02-777) przy ul. Jana Ciszewskiego 15

4. Akcja Promocyjna polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem. Po zebraniu na Kuponie Kolekcjonera  naklejek w ilości określonej w Załączniku nr 2. 

5. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie od 13 lutego 2019 roku do 24 marca  2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Naklejki będą wydawane od dnia 13 lutego  2019 roku do  dnia 24 marca  2019 roku. Zakup Produktów Promocyjnych będzie możliwy od dnia 13 lutego 2019 roku do dnia 24 marca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. 

6. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.  

 

§3

Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.

 

1. W celu w wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien odebrać w  Sklepie Kupon kolekcjonera, na którym będzie mógł gromadzić Naklejki .

2. Kupony kolekcjonera będą dostępne nieodpłatnie w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepie przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej 

3. Uczestnik może posiadać więcej niż jeden Kupon kolekcjonera. Kupon kolekcjonera jest dokumentem na okaziciela. 

4. Naklejki zebrane przez Uczestnika na więcej niż jednym Kuponie kolekcjonera nie podlegają zsumowaniu. 

5. Za każde 30 zł (słownie: trzydzieści  złotych) wydane na zakup Produktów podczas jednej transakcji (potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego) w okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik otrzyma jedną Naklejkę . Nie jest możliwe sumowanie wartości zakupu Produktów z więcej niż jednego paragonu fiskalnego w celu otrzymania Naklejek. 

6. Naklejki  wydawane są za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży produktów z oferty sklepu, bez względu na formę płatności z wyłączeniem:

a)    napojów alkoholowych (za wyjątkiem piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1286 ze zm.);

b)    wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015, poz. 298 ze zm.);

c)    produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.);

d)    preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 594 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia piersią;

e)    doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid;

 

7. Jeżeli dowód zakupu, będzie obejmować zakup którychkolwiek spośród produktów, o których mowa w niniejszym § 3 pkt 6, wówczas łączna wartość takich produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu. Na tej podstawie zostaną wydane przez obsługującego Kasjera odpowiednie ilości Naklejek.

8. Podczas jednej transakcji potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego Uczestnik może otrzymać maksymalnie 100 Naklejek  . 

9. Naklejki  nie podlegają wymianie na gotówkę. 

10. Naklejki   będą wydawane przez kasjera wraz z paragonem fiskalnym. Po wydaniu Uczestnikowi Naklejek  kasjer dokona odpowiedniej adnotacji na paragonie fiskalnym. 

 

Późniejsze wydanie na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe. 

11. Zebrane Naklejki należy nakleić na Kuponie kolekcjonera.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Katalogu kolekcjonera lub Naklejek. W takim przypadku zarówno Kupon kolekcjonera jak i dotychczas zgromadzone na nim Naklejki przepadają. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzania, w okresie trwania Akcji promocyjnej, krótkoterminowych promocji, w ramach których Uczestnicy będą mogli otrzymać większą ilość Naklejek bądź uzyskać rabat określony w Załączniku nr 1 po zebraniu na Katalogu kolekcjonera mniejszej liczby Naklejek. O szczegółowych warunkach takich promocji Uczestnicy będą informowani w sposób określony w § 2 ust. 2. 

 

§4

Zasady zakupu Produktów Promocyjnych.

 

1. Produkty Promocyjne będą dostępne w Sklepie i będą eksponowane w specjalnie oznaczonych miejscach. 

2. Zebranie Naklejek  w części Kuponu kolekcjonera dotyczącej danego Artykułu Promocyjnego uprawnia Uczestnika do zakupu jednej sztuki takiego Artykułu Promocyjnego po cenie z rabatem określonej w Załączniku nr 1. 

3. Zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik może dokonać w Sklepie w terminie od 13 lutego 2019 roku do 24 marca  2019 roku  roku lub do wyczerpania zapasów. 

4. W celu uzyskania rabatu na zakup Produktu Promocyjnego Uczestnik powinien przedstawić kasjerowi Kupon kolekcjonera z wymaganą ilością Naklejek naklejonych w części dotyczącej danego Produktu promocyjnego. Po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego część Kuponu  kolekcjonera z Naklejkami, za które został przyznany rabat, zostanie oznaczona jako wykorzystana i przekreślona przez Kasjera. 

5. W całym okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik może dokonać zakupu Produktów Promocyjnych w cenach regularnych określonych w Załączniku nr 1, tj. bez rabatu. 

6. Rabat na zakup Produktów Promocyjnych nie zostanie udzielony jeżeli: 

a) Naklejki znajdujące się na Katalogu kolekcjonera noszą znamiona podrobienia, przerobienia lub skopiowania, 

b) Katalog kolekcjonera z Naklejkami  jest zniszczony lub nieczytelny, 

c) na Katalogu kolekcjonera nie znajduje się wymagana liczba Naklejek. 

 

§5

Reklamacje.

 

1. Każdemu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji Promocyjnej z niniejszym Regulaminem, w czasie jej trwania lub nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres: 

 E.Leclerc Immomok Sp.z o.o., ul. Jana Ciszewskiego 15 , 02-777 Warszawa

 

Z dopiskiem Akcja promocyjna: 

„AMBITION 2019 linia GRANITE” 

3. Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi nie więcej niż 21 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

5. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

6. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 

 

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że w przypadku złożenia reklamacji i podania swoich danych osobowych, o których mowa w punkcie § 5 Ustęp 3 niniejszego Regulaminu:

1) administratorem  danych osobowych Uczestnika jest: Immomok Sp.z o.o. ul. Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa.

2) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację;

3) odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Organizator;

4) dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

5) dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego i ewentualnego rozpatrzenia roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika;

6) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do otrzymania nieodpłatnej kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uzasadnionych przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją 

8) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do PUODO, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Uczestnika danych osobowych określonych w punkcie § 5 ust. 3 Regulaminu jest warunkiem rozpatrywania reklamacji. 

§6

Postanowienie końcowe.

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie w Sklepie. Ogłoszenie zmian w Regulaminie może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej w Sklepie, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, pod warunkiem powiadomienia o tym Uczestników z 15-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Akcji Promocyjnej w Sklepie. Zakończenie Akcji Promocyjnej przez Organizatora nie narusza praw Uczestników nabytych w okresie trwania Akcji Promocyjnej. W przypadku zakończenia Akcji Promocyjnej przez Organizatora, najpóźniej w terminie 60 dni od momentu ogłoszenia informacji o jego zakończeniu, Uczestnicy będą mieli prawo do zakupu Produktów Promocyjnych w cenie z rabatem po spełnieniu warunków jego otrzymania przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

3. Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

5. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – rodzaje produktów promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu 

Załącznik nr 2 – wzór katalogu kolekcjonera, 

Załącznik nr 3 – wzór Naklejek

 

Strona wykorzystuje cookie zapisując dane użytkownika.
Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki Polityka prywatności.

OK