Regulamin programu lojalnościowego „BONUS TWÓJ PORTFEL”

§1

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „BONUS TWÓJ PORTFEL” jest Immomok Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ciszewskiego 15; 02-777 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000047840 której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy M.St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się: NIP 5271023642, REGON 01098919, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych, zwaną dalej E.Leclerc. Program lojalnościowy „BONUS TWÓJ PORTFEL” obowiązuje wyłącznie w hipermarkecie E. LECLERC Ursynów przy ul. Ciszewskiego 15 w Warszawie.
 • Program Lojalnościowy „BONUS TWÓJ PORTFEL” skierowana jest do klientów hipermarketu E. Leclerc Ursynów – pełnoletnich osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) KC, tj.: osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Warunkiem udziału w Programie Lojalnościowym jest uczestnictwo w nim na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc Ursynów, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.
 • Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym „BONUS TWÓJ PORTFEL E.Leclerc” na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.
 • Ponadto Uczestnicy mogą brać udział w Akcji lokalnej „TWÓJ PORTFEL”, która będzie realizowana okresowo podczas trwania Programu Lojalnościowego do odwołania. E.Leclerc Ursynów poinformuje klientów o zakończeniu możliwości zbierania punktów premiowych w ramach akcji lokalnej oraz ich realizowania na miesiąc przed zamknięciem akcji lokalnej i/lub Programu Lojalnościowego.
 • Po zakończeniu akcji lokalnej/Programu lojalnościowego, wszystkie pozostające na Kartach środki zostaną skasowane.
 • Rejestracja w ramach programu lojalnościowego jest opcjonalna.
 • Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 • Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2023 r. poz. 227).

§2

Zasady gromadzenia i wykorzystywania punktów premiowych

 1. Program ma na celu nagrodzenie lojalności klientów hipermarketu E.Leclerc Ursynów poprzez umożliwienie gromadzenia punktów premiowych i wykorzystywania ich za pomocą Karty Lojalnościowej. Przez punkty premiowe należy rozumieć punkty uzyskane przez Klienta w ramach dokonywanych zakupów wybranych towarów objętych Akcją, które gromadzone są na Koncie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Programem nie są objęte następujące kategorie towarów:
 • napoje alkoholowe, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
 • produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
 • doładowania telefoniczne pre-paid, startery telefoniczne pre-paid.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu.

 • Możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili zeskanowania Karty lojalnościowej w kasie przed zakończeniem transakcji, pod warunkiem, że Karta została uprzednio aktywowana. Po zeskanowaniu Karty na Koncie zostają zarejestrowane punkty premiowe za dokonaną transakcję zakupu towarów, które w dniu kolejnym  przeliczane są na kwotę przyznanych wartości w portfelu złotówkowym widocznym aplikacji Bonus.
 • W celu skorzystania z punktów premiowych zgromadzonych na Koncie (przeliczanych na środki pieniężne) i dokonania zapłaty za zakupione towary, Klient powinien zeskanować Kartę przy kasie bezpośrednio przed zakończeniem transakcji zakupu towarów i poinformować pracownika kasy o zamiarze skorzystania z całości lub określonej części punktów premiowych (przeliczanych na środki pieniężne) zsumowanych na Koncie w celu dokonania zapłaty (całości lub części) ceny zakupów. Z uwagi na wymagane wsparcie obsługi podczas wykorzystania środków z punktów premiowych, klient może dokonać transakcji z ich użyciem tylko na kasach z obsługą personelu. Nie może dokonać takiej transakcji na kasach samoobsługowych.
 • Wykorzystanie zsumowanych na Koncie punktów premiowych jest możliwe od następnego dnia po ich przyznaniu.
 • Realizacji zsumowanych na Koncie punktów premiowych (przeliczanych na środki pieniężne) można dokonać jedynie w sklepie stacjonarnym E.Leclerc Ursynów.
 • Jeżeli wartość transakcji jest wyższa niż wysokość równowartości pieniężnej punków, które Klient decyduje się wykorzystać w celu zapłaty za zakupy, Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty brakującej kwoty przy użyciu innych środków płatniczych.
 • Informacja o sumie punktów przyznanych w związku z dokonaniem zakupu towarów jest udostępniana Klientowi na paragonie fiskalnym dla danej transakcji.
 • Informacja o sumie zgromadzonych punktów premiowych zsumowanych na Koncie Klienta jest udostępniana Klientowi w następujący sposób: na paragonie fiskalnym po dokonaniu transakcji zakupu towarów przy użyciu Karty; w POK, w Aplikacji mobilnej.
 1. Nie istnieje możliwość rozporządzania Punktami zgromadzonymi na koncie Klienta w sposób odmienny od postanowień niniejszego Regulaminu. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie są oprocentowane.
 1. Okresem rozliczeniowym Konta jest okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego; Punkty premiowe niewykorzystane przez Klienta w w/w okresie rozliczeniowym będą anulowane.
 1. Za zakupy dokonane przy użyciu Karty na Koncie gromadzone są Punkty premiowe w następujących wysokościach:
 2. Pierwsze zakupy każdego dnia powyżej 50 zł dodają + 2 pkt. (2 zł) do Portfela,
 3. Koszyk o wartości powyżej 200 zł dodaje  + 5 pkt. (5 zł) do Portfela,
 4. Za każde wydane 20 zł na produkty Wiodącej Marki dodajemy + 1 pkt.(1 zł) do Portfela.
 5. Punkty 1 i 2 z niniejszego paragrafu nie kumulują się. Oznacza to w praktyce że klient spełniający warunek koszyka powyżej 200 zł nie otrzymuje premii za pierwszy zakup danego dnia + 2 pkt. (2 zł). Tylko premię + 5 pkt. (5 zł).

Punkty uzyskane w danym dniu zostaną zamienione na złotówki w dniu następnym i będzie można je wykorzystać podczas transakcji.

 • W ramach Programu organizowane są promocje specjalne, podczas których Klienci posiadający Kartę uprawnieni będą do zakupu danych towarów w promocyjnych cenach. Warunkiem uczestnictwa w promocji specjalnej jest zeskanowanie Karty przed zakończeniem transakcji przy kasie. Wartość zakupionych towarów objętych promocjami specjalnymi nie wlicza się do kwoty zakupów uprawniającej do otrzymania Punktów premiowych.

§3

Zasady zwrotu towaru

W przypadku, gdy Klient zwraca towar, za który zapłacił środkami z Karty Lojalnościowej, zwraca się na Kartę identyczną ilość Punktów premiowych pobranych wcześniej z tego Konta jako zapłata w związku z zakupem danego towaru oraz odbiera się towar od Klienta. Klientowi nie wypłaca się gotówki ani innych środków płatniczych. Zwrócone środki będą dostępne w dniu następnym po dokonanym zwrocie.

§4

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora Immomok Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ciszewskiego 15; 02-777 Warszawa) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Program.Bonus@warszawa-ursynow.leclerc z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§5

Obniżenie ceny

Organizator jest zobowiązany do informowania o cenie danego towaru lub usługi, która była najniższa w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

§6

Przetwarzanie danych osobowych

Organizator przetwarza i gromadzi dane osobowe w oparciu o regulacje zawarte w Polityce prywatności.

§7

Odstąpienie od umowy

1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie przysługuje wyłącznie Klubowiczowi będącemu konsumentem.

2. Klubowicz, o którym mowa powyżej, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

3. Jeżeli Klubowicz złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Organizator potwierdziła przyjęcie umowy do realizacji, oferta przestaje wiązać.

4. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy.

5. W celu wykonania prawa odstąpienia, Klubowicz powinien złożyć Organizatorowi jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu  poprzez wysłanie go w wiadomości e-mail na adres Program.Bonus@warszawa-ursynow.leclerc lub na adres Organizatora: Immomok Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ciszewskiego 15; 02-777 Warszawa)

7. Jeżeli Klubowicz złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość e-mail, Organizator niezwłocznie potwierdzi Uczestnikowi otrzymanie takiego oświadczenia przesyłając mu wiadomość e-mail.

8. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klubowicza, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Organizatora lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Organizatorem.

§8

Przepisy końcowe

 1. E.Leclerc Ursynów ma prawo w każdej chwili zakończyć akcję lokalną „TWÓJ PORTFEL”  bez podawania przyczyn zgodnie z niniejszym  Regulaminem.
 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajda zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc.

––

Załącznik do Regulaminu Programu Lojalnościowego

E. LECLERC URSYNÓW „ BONUS TWÓJ PORTFEL”

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Imię i nazwisko konsumenta: _______________________________________________

Adres konsumenta: ______________________________________________________

Adres Organizatora:

 Immomok Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ciszewskiego 15; 02-777 Warszawa)

adres e-mail: Program.Bonus@warszawa-ursynow.leclerc

telefon: …………………

Niniejszym odstępuję od umowy w zakresie programu lojalnościowego BONUS TWÓJ PORTFEL

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek