REGULAMIN URODZINOWEJ LOTERII PROMOCYJNEJ 2023

1.        Organizator i czas trwania loterii

1.1.    Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą „Urodziny E.Leclerc Ursynów„, zwanej dalej „Loterią” jest „Fortuna PS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-33-76-453, REGON: 140423284 (dalej: „Organizator„).

1.2.    Loteria rozpoczyna się w dniu 2 listopada 2023 r. i trwa do dnia 15 grudnia 2023 r. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 2 listopada 2023 r. i trwa do dnia 18 listopada 2023 r.

1.3.    Loteria jest organizowana na terenie hipermarketu E.Leclerc mieszczącego się w Warszawie przy ul. Ciszewskiego 15.

1.4.    Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin„).

1.5.     Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023r., poz. 227).

2.        Warunki uczestnictwa w Loterii

2.1.    Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona zakupu towarów w Hipermarkecie z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu (dalej: „Uczestnik„).

2.2.    W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora – spółki „Fortuna PS ” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Immomok Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kancelarii Prawnej Law Office Pasek Wiak & Co. sp.k. z siedziba w Warszawie jak również innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin.

2.3.    Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.        Zasady przeprowadzenia Loterii

3.1.    Loteria odbywa się na terenie hipermarketu E.Leclerc mieszczącego się w Warszawie przy ul. Ciszewskiego 15 (dalej: „Hipermarket„). W okresie od dnia 2 listopada 2023 r. do dnia 18 listopada 2023 r. na terenie Hipermarketu, znajduje się stanowisko do zeskanowania kodu kreskowego (dalej: „Terminal„) umieszczonego na Kuponu wydawanym wraz z paragonem w kasie Hipermarketu.

3.2.    W okresie od dnia 2 listopada 2023 r. do dnia 18 listopada 2023 r. w godzinach otwarcia Hipermarketu, Uczestnik, po dokonaniu zakupu dowolnego towaru lub towarów, za kwotę nie mniejszą niż 150,00 złotych brutto i nie większą niż 299,99 złotych brutto, otrzymuje w kasie wraz z paragonem jeden Kupon zawierający kod kreskowy (dalej: „Kupon„), a w przypadku dokonania zakupu dowolnego towaru lub towarów, za kwotę powyżej
300,00 złotych brutto, otrzymuje w kasie dwa Kupony. W przypadku gdy w trakcie zakupów Uczestnik przedstawi plastikową kartę BONUS – kartę lojalnościową Hipermarketu otrzymuje w kasie jeden dodatkowy Kupon, a w przypadku przedstawienia mobilnej karty BONUS
(w aplikacji mobilnej) otrzymuje w kasie dwa dodatkowe Kupony. Organizator nie dopuszcza możliwości łączenia paragonów na mniejszą kwotę ani dzielenia paragonów z wyższą kwotą na mniejsze. Do wartości dokonanych zakupów nie wlicza się zakupu gier hazardowych, alkoholu, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz produktów do początkowego żywienia niemowląt.

3.3.    Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien:

3.3.1.  w dniach od dnia 2 listopada 2023 r. do dnia 18 listopada 2023 r. w godzinach otwarcia Hipermarketu dokonać w Hipermarkecie zakupu towaru lub towarów zgodnie z pkt. 3.2. powyżej;

3.3.2.  odebrać z kasy Hipermarketu Kupon i paragon z kasy fiskalnej, który należy zachować w celu odbioru nagrody;

3.3.3.  zeskanować Kupon w Terminalu.

3.4.    Jeżeli po uruchomieniu Terminala, na potwierdzeniu z Terminala znajduje się napis:

3.4.1.  „BON 20 zł” – oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt. 4.1.1. Regulaminu;

3.4.2.  „BON 30 zł” – oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt. 4.1.2. Regulaminu;

3.4.3.  „BON 50 zł” – oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt. 4.1.3. Regulaminu;

3.4.4.  „BON 100 zł” – oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt. 4.1.4. Regulaminu;

3.4.5.  „BON 200 zł”- oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt. 4.1.5. Regulaminu;

3.4.6.  „BON 500 zł”- oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt. 4.1.6. Regulaminu;

3.4.7.  „BON 1000 zł”- oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt. 4.1.7. Regulaminu;

3.4.8.  „BON 2000 zł”- oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt. 4.1.8. Regulaminu;

3.5.    Jeżeli po zeskanowaniu Kuponu przy użyciu Terminala, Terminal nie drukuje potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3.4. powyżej oznacza, że Uczestnik nie wygrał nagrody.

3.6.    Kupony zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, lub w sposób uniemożliwiający ich zeskanowanie w Terminalu, a także, co, do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie są uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania jakiejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie.

4.        Nagrody Loterii

4.1.    Nagrodami w Loterii jest:

4.1.1.  34 bonów zakupowych uprawniających do dokonania zakupów w Hipermarkecie, o wartości 20 złotych każdy;

4.1.2.  49 bonów zakupowych uprawniających do dokonania zakupów w Hipermarkecie, o wartości 30 złotych każdy;

4.1.3.  73 bonów zakupowych uprawniających do dokonania zakupów w Hipermarkecie, o wartości 50 złotych każdy;

4.1.4.  18 bonów zakupowych uprawniające do dokonania zakupów w Hipermarkecie, o wartości 100 złotych każdy;

4.1.5.  12 bonów zakupowych uprawniających do dokonania zakupów w Hipermarkecie, o wartości 200 złotych każdy;

4.1.6.  8 bonów zakupowych uprawniających do dokonania zakupów w Hipermarkecie, o wartości 500 złotych każdy;

4.1.7.  2 bon zakupowy uprawniający do dokonania zakupów w Hipermarkecie, o wartości 1.000 złotych każdy;

  • 2 bony zakupowe uprawniające do dokonania zakupów w Hipermarkecie, o wartości 2.000 złotych każdy.

4.2.    Pula nagród w Loterii wynosi 20.000,00 złotych brutto.

5.        Odbiór nagrody

5.1.    Zwycięzcy nagród, informowani są o wygranej bezpośrednio po uruchomieniu Terminala, poprzez informację, jaka jest wydrukowana na potwierdzeniu wygrania nagrody.

5.2.    Zwycięzca w celu otrzymania nagrody powinien w dniu w którym wygrał nagrodę zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta Hipermarketu i przedstawić, potwierdzenie wygrania nagrody z Terminala oraz Kupon wraz z paragonem z kasy Hipermarketu. Przed odbiorem nagrody zwycięzca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, a także podpisać oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu oraz podpisać protokół odbioru nagrody.

5.3.    Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

5.4.    Wszystkie nagrody w Loterii są wydawane do dnia 18 listopada 2023 r., aż do momentu w którym wszyscy zwycięzcy będą mieli możliwość odbioru nagrody.

5.5.    Nieodebrane przez zwycięzców nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

6.        Komisja

6.1.    Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.

6.2.     W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie gier hazardowych i Regulaminu.

6.3.     Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.4.    Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7.         Postępowanie reklamacyjne

7.1.    Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 27 listopada 2023 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 1 grudnia 2023 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.2.    Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

7.3.     Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

         Fortuna PS Sp. z o.o.

         ul. Astronomów 12

         01-450 Warszawa

         lub na adres email reklamacja@fortunaps.pl

         z dopiskiem reklamacja loterii – „Urodziny E.Leclerc Ursynów

7.4.    Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5.    Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia 2023 r.

7.6.    Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

7.7.    Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8.        Postanowienia końcowe

8.1.    Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Astronomów 12, a także w Punkcie Obsługi Klienta Hipermarketu. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2.    Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

8.3.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4.    Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek