Regulamin Loterii Promocyjnej Urodziny Leclerc Ursynów 2022

1. Organizator i czas trwania loterii
1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą „Urodziny E.Leclerc
Ursynów”, zwanej dalej „Loterią” jest „Fortuna PS” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243946, NIP:
521-33-76-453, REGON: 140423284 (dalej: „Organizator”).
1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 2 listopada 2022 r. i trwa do dnia 9 grudnia 2022 r.
Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 2 listopada
2022 r. i trwa do dnia 12 listopada 2022 r.
1.3. Loteria jest organizowana na terenie hipermarketu E.Leclerc mieszczącego się w
Warszawie przy ul. Ciszewskiego 15.
1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej:
„Regulamin”).
1.5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022r., poz. 888).
2. Warunki uczestnictwa w Loterii
2.1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona zakupu
towarów w Hipermarkecie z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu
(dalej: „Uczestnik”).
2.2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora – spółki
„Fortuna PS ” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Immomok Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Kancelarii Prawnej Law Office Pasek Wiak & Co. sp.k. z siedziba w Warszawie
jak również innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin.
2.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
3. Zasady przeprowadzenia Loterii
3.1. Loteria odbywa się na terenie hipermarketu E.Leclerc mieszczącego się w Warszawie przy
ul. Ciszewskiego 15 (dalej: „Hipermarket”). W okresie od dnia 2 listopada 2022 r. do
dnia 12 listopada 2022 r. na terenie Hipermarketu, znajduje się stanowisko do
zeskanowania kodu kreskowego (dalej: „Terminal”) umieszczonego na Kuponu
wydawanym wraz z paragonem w kasie Hipermarketu.
3.2. W okresie od dnia 2 listopada 2022 r. do dnia 12 listopada 2022 r. w godzinach otwarcia
Hipermarketu, Uczestnik, po dokonaniu zakupu dowolnego towaru lub towarów, za
kwotę nie mniejszą niż 150,00 złotych brutto i nie większą niż 299,99 złotych brutto,
otrzymuje w kasie wraz z paragonem jeden Kupon zawierający kod kreskowy (dalej:
„Kupon”), a w przypadku dokonania zakupu dowolnego towaru lub towarów, za kwotę
powyżej 300,00 złotych brutto, otrzymuje w kasie dwa Kupony. W przypadku gdy w
trakcie zakupów Uczestnik przedstawi plastikową kartę BONUS – kartę lojalnościową
Hipermarketu otrzymuje w kasie jeden dodatkowy Kupon, a w przypadku przedstawienia
mobilnej karty BONUS (w aplikacji mobilnej) otrzymuje w kasie dwa dodatkowe Kupony.
Organizator nie dopuszcza możliwości łączenia paragonów na mniejszą kwotę ani
dzielenia paragonów z wyższą kwotą na mniejsze. Do wartości dokonanych zakupów nie
wlicza się zakupu gier hazardowych, alkoholu, wyrobów tytoniowych, produktów
leczniczych oraz produktów do początkowego żywienia niemowląt.
3.3. Uczestnik ma możliwość uzyskania dodatkowego Kuponu jeżeli wypełni formularz
znajdujący się na stronie internetowej promującej Loterię podając swoje imię, numer
telefonu komórkowego oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celu przeprowadzenia Loterii otrzyma jeden dodatkowy bonusowy Kupon. Kupon jest
wysyłany jednorazowo do Uczestnika na numer telefonu komórkowego podany podczas
wypełnienia formularza w formie bezpłatnego SMSa i może być wykorzystany wyłącznie
jeden raz.
3.4. Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien:
3.4.1. w dniach od dnia 2 listopada 2022 r. i do dnia 12 listopada 2022 r. w godzinach
otwarcia Hipermarketu dokonać w Hipermarkecie zakupu towaru lub towarów
zgodnie z pkt. 3.2. powyżej;
3.4.2. odebrać z kasy Hipermarketu Kupon i paragon z kasy fiskalnej, który należy
zachować w celu odbioru nagrody;
3.4.3. zeskanować Kupon w Terminalu.
3.5. Jeżeli po uruchomieniu Terminala, na potwierdzeniu z Terminala znajduje się napis:
3.5.1. „BON 20 zł” – oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru
nagrody, określonej w pkt. 4.1.1. Regulaminu;
3.5.2. „BON 30 zł” – oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru
nagrody, określonej w pkt. 4.1.2. Regulaminu;
3.5.3. „BON 50 zł” – oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru
nagrody, określonej w pkt. 4.1.3. Regulaminu;
3.5.4. „BON 100 zł” – oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru
nagrody, określonej w pkt. 4.1.4. Regulaminu;
3.5.5. „BON 200 zł”- oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru
nagrody, określonej w pkt. 4.1.5. Regulaminu;
3.5.6. „BON 500 zł”- oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru
nagrody, określonej w pkt. 4.1.6. Regulaminu;
3.5.7. „BON 1000 zł”- oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru
nagrody, określonej w pkt. 4.1.7. Regulaminu;
3.5.8. „BON 2000 zł”- oznacza to, że posiadacz Kuponu uprawniony jest do odbioru
nagrody, określonej w pkt. 4.1.8. Regulaminu;
3.6. Jeżeli po zeskanowaniu Kuponu przy użyciu Terminala, Terminal nie drukuje
potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3.5. powyżej oznacza, że Uczestnik nie wygrał
nagrody.
3.7. Kupony zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich
autentyczności, lub w sposób uniemożliwiający ich zeskanowanie w Terminalu, a także,
co, do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie są uzyskane przez
Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem nie uprawniają do udziału w Loterii i
otrzymania jakiejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie.
4. Nagrody Loterii
4.1. Nagrodami w Loterii jest:
4.1.1. 180 bonów zakupowych uprawniających do dokonania zakupów w Hipermarkecie,
o wartości 20 złotych każdy;
4.1.2. 45 bonów zakupowych uprawniających do dokonania zakupów w Hipermarkecie,
o wartości 30 złotych każdy;
4.1.3. 57 bonów zakupowych uprawniających do dokonania zakupów w Hipermarkecie,
o wartości 50 złotych każdy;
4.1.4. 15 bonów zakupowych uprawniające do dokonania zakupów w Hipermarkecie, o
wartości 100 złotych każdy;
4.1.5. 11 bonów zakupowych uprawniających do dokonania zakupów w Hipermarkecie,
o wartości 200 złotych każdy;
4.1.6. 7 bonów zakupowych uprawniających do dokonania zakupów w Hipermarkecie, o
wartości 500 złotych każdy;
4.1.7. 1 bon zakupowy uprawniający do dokonania zakupów w Hipermarkecie, o
wartości 1.000 złotych każdy;
4.1.8. 2 bony zakupowe uprawniające do dokonania zakupów w Hipermarkecie, o
wartości 2.000 złotych każdy.
4.2. Pula nagród w Loterii wynosi 20.000,00 złotych brutto.
5. Odbiór nagrody
5.1. Zwycięzcy nagród, informowani są o wygranej bezpośrednio po uruchomieniu Terminala,
poprzez informację, jaka jest wydrukowana na potwierdzeniu wygrania nagrody.
5.2. Zwycięzca w celu otrzymania nagrody powinien w dniu w którym wygrał nagrodę zgłosić
się do Punktu Obsługi Klienta Hipermarketu i przedstawić, potwierdzenie wygrania
nagrody z Terminala oraz Kupon wraz z paragonem z kasy Hipermarketu. Przed
odbiorem nagrody zwycięzca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, a także
podpisać oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu oraz
podpisać protokół odbioru nagrody.
5.3. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać
wymiany nagrody na inną nagrodę.
5.4. Wszystkie nagrody w Loterii są wydawane do dnia 12 listopada 2022 r., aż do momentu
w którym wszyscy zwycięzcy będą mieli możliwość odbioru nagrody.
5.5. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
6. Komisja
6.1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii
i wydał regulamin jej działania.
6.2. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w
zakresie gier hazardowych i Regulaminu.
6.3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu.
6.4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
7. Postępowanie reklamacyjne
7.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia
rozpoczęcia Loterii do dnia 21 listopada 2022 r. Reklamacje wniesione po upływie
powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 25 listopada 2022 r. nie są
rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego
na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę
stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać
także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7.2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i
nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym
reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz
przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności
uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego. W przypadku złożenia
reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje
adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
7.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
Fortuna PS Sp. z o.o.
ul. Astronomów 12
01-450 Warszawa
lub na adres email reklamacja@fortunaps.pl
z dopiskiem reklamacja loterii – „Urodziny E.Leclerc Ursynów”
7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej
komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.
7.5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w
przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni od
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 9 grudnia
2022 r.
7.6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6
miesięcy od dnia wymagalności.
7.7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora w
Warszawie przy ul. Astronomów 12, a także w Punkcie Obsługi Klienta Hipermarketu. Na
pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika
Regulamin Loterii drogą pocztową.
8.2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak
również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Loterii.
8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników
Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
8.4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej
wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o
grach hazardowych.
8.5. Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd.